Geomatic Software Solutions

GIS - Usługi IT - Outsourcing

Gospodarka odpadami – ecoRejestr

System wspomaga gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z obsługą sprawozdawczą, a także umożliwia nadzór i kontrolę organów gminy nad przestrzeganiem obowiązków właścicieli nieruchomości. Umożliwia prowadzenie ewidencji nieruchomości, na których powstają odpady, prowadzenie ewidencji deklaracji oraz decyzji ustalających podstawy do naliczania lub wykonania korekty opłat, sporządzanie analiz finansowych i sprawozdawczych, a także automatyczne generowanie danych potrzebnych do przygotowania SIWZ (aktualna ilość gospodarstw, średnia ilość wytwarzanych odpadów itp.).
System współpracuje z bazami danych EGiB, ewidencji ludności, rejestru nieruchomości oraz danymi pochodzącymi z przedsiębiorstw zarządzających sieciami wodociągowymi. Istotną jego częścią jest portal danych przestrzennych pozwalający na przeglądanie na mapie stref obsługiwanych przez poszczególne firmy, lokalizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów (z możliwością analizy odległości do najbliższego punktu dla każdego gospodarstwa), nieruchomości, punktów adresowych, punktów wywozu odpadów, instalacji do przetwarzania odpadów, a także wykonywanie analiz tematycznych (np. ilość wytwarzanych odpadów dla poszczególnych stref z podziałem na frakcje odpadów).
System umożliwia także przekazywanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną. Płatnicy mogą pobrać gotowe formularze PDF, wypełnić je i przesłać bezpośrednio do systemu. Dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową pozwala także firmom wywozowym na wypełnianie kwartalnych sprawozdań online.