Geomatic Software Solutions

GIS - Usługi IT - Outsourcing

Geosolutions Sieci

Geosolutions Sieci to zintegrowany System wspomagający zarządzanie sieciami technicznego uzbrojenia terenu (wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, ciepłowniczymi, telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi i in.).
System umożliwia m.in.:
  • pełną i szczegółową ewidencję infrastruktury sieciowej (odcinki przewodów, komory, urządzenia na sieci i w komorach, węzły i urządzenia w tych węzłach itp.),
  • podział sieci ze względu na źródła zasilania,
  • uporządkowanie dokumentacji, planów i schematów, ułatwienie uzgadniania dokumentacji technicznej,
  • rejestrację prac planowych i awarii poprzez ich lokalizowanie i ocenę ich skutków oraz szacowanie kosztów,
  • informowanie o drodze zasilania i stanie sieci dla poszczególnych odbiorców,
  • dołączenie zeskanowanych planów pomieszczeń technicznych (węzły, rozdzielacze, kotłownie), map z trasami i opisem ewentualnych zewnętrznych instalacji powiązanych z obiektem (przyłącza gazowe, instalacje odbiorcze itp.),
  • prowadzenie ewidencji regulacji prawnych, na które składają się rejestry umów (przyłączeniowych, modernizacyjnych, najmu), oświadczeń, warunków przyłączenia sieci, regulacji prawnych (służebność, decyzje MZD, decyzje WGN, umowy gwarancyjne, użyczenia),
  • wykonywanie analiz, zestawień i raportów (również z mapami),
  • szybki dostęp do aktualnej informacji dla pracowników poprzez przeglądarkę internetową.

System pozwala na zarządzanie majątkiem sieciowym z pełnym wykorzystaniem danych przestrzennych (mapy zasadniczej, ewidencyjnej) oraz sporządzenie elektronicznej dokumentacji sieci z dokładnością do pojedynczego elementu (odcinka przewodu, komory, węzła, urządzeń). Umożliwia również łatwą inwentaryzację działek, na których leżą elementy sieci, co pozwala na wprowadzenie ewentualnych zabezpieczeń przed roszczeniami wynikającymi z usytuowania urządzeń przesyłowych na gruntach obcych.